сряда, 17 февруари 2016 г.

Граматична норма. Членуване

Едва ли има някой, който да не познава популярното и "умно" състезание "Стани богат". И мислено да не е сядал на стола на богатството.
Тук аз ви предлагам възможност да спечелите своя първи милион (е, засега само виртуален), и то само ако сте научили правилата за членуване на еднородните определения. Желая ви успех!
Забележка: Логото е изтеглено от тук.

петък, 12 февруари 2016 г.

Граматична норма. Членуване на имената

Членуването е знак за граматическата категория определеност, която в различните езици се изразява по различен начин. В българския се употребява задпоставен определителен член. За имената от мъжки род е пълен и кратък. Както е добре известно, изборът на единия или другия зависи от синтактичната роля. Най-общо казано, пълен член получават имената, които представляват подлог, определение/приложение към подлога или именна част от съставно именно сказуемо. Разбира се, че има и случаи, които предизвикват колебания - за тях можете да получите повече информация в блога на доц. Павлина Върбанова.
Примерите, които ще откриете в упражнението тук, са по-скоро "стандартни" и вярвам, че няма да ви затруднят. Не забравяйте, че и имената от женски род могат да ви изиграят лоша шега с прословутото двойно "т" :). Успех!

QR кодът е направен тук. А какво е скрито в него! Сканирайте и разкодирайте :)!

събота, 6 февруари 2016 г.

Запълване на празни места в текст - вариант 3

За успешното речево общуване е необходимо да разбираме смислите, вложени в текстовете, както и да създаваме текстове, адекватни на комуникативната ситуация. Именно тя определя подбора и организацията на езиковите средства. Така например в текстовете от научната сфера на общуване се избират езикови средства за постигане на обективност и точност   на информацията, еднозначност  и обобщеност  при представянето на общовалидни закономерности и факти, логичност и непротиворечивост при изразяването на причинно-следствени отношения между обекти и явления от действителността. 
Имайки предвид това, да запълним празните места в предложения вариант. Започваме ли :)?


Снимката в началото е от тук.