събота, 6 февруари 2016 г.

Запълване на празни места в текст - вариант 3

За успешното речево общуване е необходимо да разбираме смислите, вложени в текстовете, както и да създаваме текстове, адекватни на комуникативната ситуация. Именно тя определя подбора и организацията на езиковите средства. Така например в текстовете от научната сфера на общуване се избират езикови средства за постигане на обективност и точност   на информацията, еднозначност  и обобщеност  при представянето на общовалидни закономерности и факти, логичност и непротиворечивост при изразяването на причинно-следствени отношения между обекти и явления от действителността. 
Имайки предвид това, да запълним празните места в предложения вариант. Започваме ли :)?


Снимката в началото е от тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар